Friday, March 25, 2016

Level-2 BIM Suurbritannias

Alates 4. aprillist 2016 peavad Suurbritannias (edaspidi UK) kõik avaliku sektori riigihanked olema teostatud Level-2 BIM tasemel.
UK ehitussektori arengustrateegia pärineb aastast 2011 ning selle peamised eesmärgid on:
vähendada ehitiste projekteerimise-ehitamise kulusid,
vähendada 20% ehitussektori CO2 emissiooni,
viia rõhk projekteerimis- ja ehitusfaasist ehitiste kasutamise/haldamise faasi.
Nende eesmärkide saavutamisel mängib suurt rolli BIM tehnoloogia
Miks suurem rõhk ehitiste kasutamise/haldamise faasile?
Sellepärast, et selles faasis toodetav väärtus on kordades suurem kui projekteerimis- ja ehitusfaasis (vaata skeem 1).
Skeem 1. Ehitiste väärtus erinevates etappides (Allikas: Bew, 2014)

Mis on Level-2 BIM?
Eesmärgiga luua sujuv BIM-i kasutuselevõtt UK-s, kehtestati  konkreetne tase, mida alates  2016. aastast ehitussektorilt nõuda. Selleks mõeldi välja tase Level-2 BIM (vaata skeem 2). Level-2 BIM on vaheaste (tase), UKs töötatakse välja juba Level-3 BIM-i arengukava (aastaks 2025).  
Skeem 2. Bew ja Richards’i skeem (Allikas: NBS)

Skeemil 2 näitab punane vertikaalne joon, mis tasemel lõpeb  Level-2 BIM ning mida see sisaldab (standardid, juhendid, klassifikatsioonid jne).

Mida sisaldab  Level-2 BIM?
Saavutamaks olukorda, et kogu ehitussektor kasutaks standardseid meetodeid ja protseduure oli vaja luua standardite ja juhendite kogumik. UK valitsus koostöös erialaorganisatsioonidega töötas välja standardid, Level-2 BIM projektide läbiviimiseks. Kõik allpool toodud standardid ja juhendid on tasuta kättesaadavad (vaja sisestada e-mail).

Level-2 BIM standardid ja juhendid:
1. BS 1192:2007+A1:2015 (projektijuhtimise üldised protsessid Link 
2. PAS 1192-2:2013 (informatsiooni juhtimise protsessid projekteerimis- jaehitusfaasis) Link 
3. PAS 1192-3:2014 (informatsiooni juhtimise protsessid kasutamis/haldamisfaasis) Link 
4. BS 1192-4:2014 (ehitiste kohta käiva informatsiooni kogumine, kontrollimine ja vahetamine projekteerimis-ja ehitusfaasis ning selle üleandmine kasutamis/haldamisfaasi, COBie) Link (PDF) 
5. PAS 1192-5:2015 (küberturvalisuse protsessid) Link 
6. CIC BIM Protocol 2013 (ehituslepingu lisadokument, mis võimaldab BIM protsesside kasutuselevõttu) Link (PDF) 
7. BS 8536-1:2015 (ehitiste kasutamis/haldamisfaasi nõuded projekti varajases faasis) Link 
8. Uniclass 2015 (UK ehitusinformatsiooni klassifikatsioon) Link 
9. Employer’s Information Requirements- Core Content and Guidance Notes (tellija informatsiooni nõuded ehk tellija lähteülesanne) Link (PDF) 
10. Digital Plan of Work (veebipõhine tööriist, mis käsitleb mudelite detailsusastet ja ehitusstaadiumeid) Link 
11. Government Soft Landings (käsitleb protsesse tagamaks ehitiste soovitud väärtust kasutamis/haldamisfaasis) Link (PDF) 

Mida annab Level 2 BIM tellijale?
BIM osamudelid originaalformaadis (arhitektuur, konstruktsioon, eriosad jne)
BIM koondmudelist väljavõetud joonised (.PDF)
COBie andmete nimekiri (.XLS)
Oluline on, et Level-2 BIMtase ei eelda IFC formaadis mudelit lõppväljundina, kui tellija seda ei nõua. Level-2 BIMtase eeldab lõpptulemusena ikkagi jooniseid, aga need peavad olema väljavõetud koordineeritud, kontrollitud ning heakskiidetud BIM koondmudelist, mitte mudelid ei ole koostatud eelnevalt tehtud jooniste pealt. 

Kokkuvõte
UK ehitussektori arengustrateegia kehtestamine  n.ö  „raputas“ ehitussektorit- tekkisid küsimused ja arutelud:
Mis on Level-2 BIM? 
Kuidas oma ettevõte sellele tasemele viia? 
Mida oleks vaja juurde õppida? 
UK ehitussektori teadlikkus on alates 2011. aastast märgatavalt paranenud: fookus on tehnoloogialt üle läinud protsessidele.  Ning just protsessside standardiseerimisel nähakse kõige suuremat võitu. 

UK ehitussektori arengustrateegia 2011, dokument: Link (PDF)Monday, March 7, 2016

BIM TRACK

Üha enam on tekkimas koostööplatvorme, mis OpenBIM ideoloogiat toetades koondavad ühte keskkonda erinevates tarkvardes loodud infot. Üheks selliseks rakenduseks on BIM TRACK, mille eemärgiks on efektiivsemalt hallata vastuolude kontrolli käigus leitud probleemseid kohti.

Vastuolude kontrolli tegemiseks kasutatakse erinevaid tarkvarasid (Solibri, Navisworks, Tekla BIMsight). Problemaatiline nende tarkvarade juures on asjaolu, et kõik need rakendused eeldavad tulemuste nägemise tarkvara paigaldamist oma arvutisse, mis nii mõnelgi juhul viib selleni, et võõras formaadis fail jääbki projektipanka ja parandused mudelitesse tegemata.BIM TRACK proovib olukorda lahendada pilveplatvormiga, kus sõltumata kasutatud kontrolli tarkvarast saab tulemused koondada läbi BCF formaadi ühte veebikeskkonda.
Ühilduvus erinevate tarkvaradega (Allikkas: BIM TRACK)

BIM TRACK-i olulisemad funktsioonid:
BCF 2.0 täielik tugi (import ja eksport).
IFC vaatur konteksti tajumiseks.
Käsitsi tulemuse lisamine, muutmine ja kustutamine.
Funktsioon elimineerimaks dubleeritud probleeme.
Meeskonna ligipääsuõiguste haldamine.
Kiire probleemide filtreerimine.
E-maili teavitused.
Failide üleslaadimise võimalus soodustamaks arutelu.
Automaatne probleemide nummerdamine.
Uudisvoo kaudu viimaste täienduste jälgimine.
Visualiseeritud kokkuvõtted paremaks projektijuhtimiseks.

Oluline erinevus teiste analoogsete rakendustega võrreldes on IFC vaatur, mis võimaldab märksa paremini tajuda konteksti võrreldes 2D piltidega.
Lisaks BCF formaadil põhinevale suhtlusele on BIM TRACK-il Autodesk Reviti ja Naviswork tarkva lisad lihtsustamaks probleemsete kohtade tuvastamist antud tarkvarades.
BIM TRACK plug in Autodesk Revitile


Protsessiskeemid

Ehitusega seotud protsessides on tavaliselt palju eri osapooli. Lisaks kasutavad osapooled mitmeid tarkvarasid, millel omakord on erinevad failiformaadid. Ehitiste kavandamist iseloomustab olukord, kus informatsioon pidevalt täiustub ja dokumentatsioon on pidevas muutuses. Seega sama mudelit või joonist on vaja pidevalt konverteerida ja uuesti jagada. Selleks, et see protsess oleks võimalikult efektiivne ja iga kord ei tekiks küsimusi: kes, millal, millises formaadis, seda tegema peab on mõistlik projekti rakenduskava tehes üheselt ära kirjeldada protsessid ja info liikumine skeemidel, et see oleks kõigile üheselt arusaadav.
https://praxis.autodesk.com/praxis/viewer/a37a42d329b1bd84af7831e63d2503be92a1a44c
Prtotsessi skeem
Protsessi skeemide koostamiseks on olemas erinevaid tarkvarasid alates Microsofti Power Pointist ja Microsoft Visiost, lõpetades erinavate vabavara rakendusteda. Autodesk on loonud rakenduse Project Praxis, mis on mõeldud just skeemide koostamiseks protsessis. Tegemist on pilvepõhise rakendusega, mis ei eelda tarkvara allalaadimist.
https://praxis.autodesk.com